Kursbeskrivning GK Personaltjänst
Kurskod: MAHGK 2011276

Kursens syfte och mål
Syftet med kursen är att ge eleverna kunskaper och färdigheter i personaltjänstarbetet i en bataljonsstab.

Målet med kursen är att ge eleven grundläggande kunskaper i personaltjänstens mål, metoder och indelning.

Målet är också att ge eleven färdigheter att kunna tjänstgöra i befattning enligt bemanningsuppdraget och kunna handlägga ärenden i en bataljonsstab.

Kursbeskrivning
Kursen är steg 1 i utbildningsstegen för Personalvårdsbefäl och Chefen Sektion 1.

Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teoretisk utbildning och av praktiska övningar inom personaltjänsten. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar sju (7) dagar inklusive in- och utryckningsdagar. Den innehåller följande ämnesområden:

• Stabstjänst (order för personaltjänsten)
• Personalledning
• Persondatahantering
• Personell uthållighet
• Personalvård
• Gravtjänst
• Fångtjänst
• Juridik
• FM Värdegrund

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som skall handlägga personaltjänstärenden i bataljonsstab.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kursen är en grundläggande utbildning och kräver inga förkunskaper i ämnet.
Kursen kräver vissa förstudier av reglementen.
Deltagare skall vara svensk medborgare, fullt frisk och med god fysik.
Ansökan skall vara tillstyrkt av den egna organisationen.