Kursbeskrivning GK Personalbefäl C S1
Kurskod: MAHGK 2059106

Kursens syfte och mål
Syftet med kursen är att ge eleverna kunskaper och färdigheter i personaltjänstarbetet i en bataljonsstab.

Efter kursen skall eleven ha en sådan kunskaps- och färdighetsnivå att han/hon kan leda personaltjänstärenden i bataljonsstab.

Efter kursen skall eleven kunna tjänstgöra som C S1 enligt bemanningsuppdraget.

Kursbeskrivning
Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teori och praktiska övningar inom personaltjänsten. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar fem (5) dagar inklusive in- och utryckningsdagar.
Kursen innehåller följande ämnesområden:
• Stabstjänst (order för personaltjänsten)
• Personalledning
• Persondatahantering
• Personalutveckling
• Samtalsteknik
• Krisstöd
• Press- och informationstjänst
• FM Värdegrund

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som skall leda personaltjänstärenden i bataljonsstab.
Kursen vänder sig även till den som har behov av en fördjupad kunskap om personaltjänst.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Elev skall vara svensk medborgare, fullt frisk och med god fysik.
Elev skall ha genomgått GK Personaltjänst.

Ansökan skall vara tillstyrkt av den egna organisationen.
Kursen kräver vissa förstudier av reglementen.