Kursbeskrivning GK Bataljonspastor
Kurskod: MAHGK 2059101

Kursens syfte och mål
Syftet med kursen är att ge eleven kunskaper och färdigheter i själavårdsarbetet i en
bataljonsstab.

Efter kursen skall eleven kunna tjänstgöra i befattning enligt bemanningsuppdraget. Efter kursen skall eleven ha en sådan kunskaps- och färdighetsnivå att han/hon kan handlägga själavårdsärenden i bataljonsstab.

Kursbeskrivning
Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teoretisk utbildning och av praktiska övningar. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar sju (7) dagar inklusive in- och utryckningsdagar. Den innehåller följande ämnesområden:
• Stabstjänst (order för personaltjänsten)
• Personaltjänst
• Folkrätt
• Rättstjänst
• Krisstöd
• FM Värdegrund
• Press- och informationstjänst
• Erfarenheter från själavårdsarbete i nationell och internationell tjänst

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som skall handlägga själavårdsärenden i bataljonsstab.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Deltagare skall vara svensk medborgare, fullt frisk och med god fysik. Deltagare skall ha ansökt via egen organisation som har tillstyrkt ansökan. Teologisk examen/utbildning krävs för deltagande. Kursdeltagare skall vara vigd/ordinerad av de av svenska staten erkända trossamfunden.

Kursen kräver vissa förstudier av reglementen.