Ansvarighetsförsäkring

Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamheten.

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkring gäller enligt samma grunder som för totalförsvarspliktiga.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen, som är en kompletterande försäkring, omfattar olycksfallsskada som kan hända:

  • medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet som ej täcks av statliga försäkringar. Försäkringen täcker även fritid under utbildning på kursgård.
  • instruktör vid frivillig utbildning.
  • medföljande familjemedlemmar mellan 20-67 år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras.

Motorfordon

Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl medlemmen som hans fordon tilläggsförsäkrade genom vårt ombesörjande. Viss självrisk utgår.

Statliga försäkringar

Lagen om statligt personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada gäller i tillämpliga delar vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under frivillig utbildning. Personskadeskyddet ersätter bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade.

Övriga skador

Skador på personliga tillhörigheter, såsom glasögon, linser, klockor etc under kurs, övning (motsv) regleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser FIB 1996:4. Ev skador måste anmälas under kursen.
Hur anmälan går till finns beskrivet i H FRIV kap 7 sid 49. Gäller dock normalt inte för mobiltelefoner.

Sjukvård

Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, om utbildningen varar minst 2 dagar i följd. I övrigt gäller allmän sjukförsäkring. Vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning gäller, liksom för totalförsvarspliktiga, lagen om personskadeskydd.