De förmåner som ges under kurser där Försvarsmakten är uppdragsgivare regleras i Handbok för Frivillig försvarsverksamhet, (H Friv).

Veckolånga kurser

Som medlem i en frivilligorganisation får du fri resa till och från kurs, samt fritt uppehälle för de kurser du deltar i. Utöver detta är du även försäkrad under utbildningstiden.

Om du väljer att åka med egen bil till kurs är milersättningen 18.50 kr/mil (2008), men max motsvarande vad 2.kl tågbiljett kostar.

När du deltar i veckokurser erhåller du ersättning från kursarrangören i enlighet med din sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som är skattepliktig.

Din ersättning (Dagpenning) under kursen räknar du ut enligt följande: SGI x 0.90/365 = dagpenning (dock max 792 kr/dag).
För att få ersättning krävs det att du har med dig ett SGI-intyg från Försäkringskassan till kursstart.
Dagpenningen utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar utbildning. 30% av beloppet dras i preliminärskatt före utbetalningen.

OBS: Om biljett utfärdats, ersätts inte resan på annat sätt. Vid längre resa (mer än 12 timmar) får man måltidsersättning med 45 kronor.

Helgkurser och kortare kurser

Flera av kurserna bedrivs under ett veckoslut eller som dagskurser. För de kurserna gäller andra ersättningar än för veckokurser. Kurserna genomförs även här oftast på någon kursgård eller på Försvarsmaktens anläggningar.

På de kurser som inte berättigar till dagpenning, så som helgkurser, erhåller du istället en dagersättning på 72 kr/dag.

Genomförs kursen under mer än en dag, och du inte bor i närheten, erbjuds du övernattningsmöjligheter. Förplägnad till alla deltagare.

Försvarsinformation

Försvarsinformation bedrivs normalt bara under del av dag eller kväll. Vid dessa arrangemang är du oftast välkommen även om du inte har en direkt befattning i Försvarsmakten. Här får du normalt ingen ersättning för resa och liknande.

Familjebidrag

Vid kurs kan man få familjebidrag, behovsprövat, enligt samma villkor som gäller för totalförsvarstjänstgöring. Upplysningar kan erhållas hos Försäkringskassan i hemkommunen eller på förbandens personalsektioner (Förmåner till totalförsvarspliktiga, SFS 1995:239).