För att delta i föreningsstämman måste föreningsavgift för 2016 vara betald.

Medlemsavgiften är 100 SEK och sätts in på PlusGiro: 18 02 46 – 1.
Ange ditt namn, personnummer, adress samt mejladress samt att inbetalningen gäller 2016.

29 januari 2017 kl. 14.00 hålls FPFÖ föreningsstämma på LSS, Uppsala garnison.
Förutom stämma bjuds på lunch vid kl. 13 och ett intressant föredrag kl. 15.
Deltagande anmäls till ordf.fpfo@gmail.com
Välkommen!

 

Kallelse FPFÖ föreningsstämma,
Uppsala, 2017-01-29

Tid: 2017-01-29 kl. 14:00
Plats: LSS, Uppsala Garnision

Program

13.00 Lunch

14.00 Föreningsstämma

14.45 Fika

15.00 Föredrag

 

Dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Fastställande av röstlängd

3) Val av ordförande för stämman

4) Val av sekreterare för stämman

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

6) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Styrelsens verksamhetsberättelse

8) Fastställande av balans- och resultaträkning

9) Revisorernas berättelse

10) Fråga om ansvarsfrihet

11) Fastställande av årsavgift till föreningen

12) Fastställande av budget för verksamhetsåret

13) Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden

14) Behandling av ärende från medlem

15) Val av styrelse

a. ordförande
b. vice ordförande
c. sekreterare
e. tre övriga ledamöter

16) Val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma av två revisorer jämte suppleanter

17) Val av ledamöter jämte suppleanter till förbundsstämman enligt personaltjänstförbundets stadgar

18) Val för tiden intill nästa föreningsstämma av valberedning

19) Stämmans avslutande