Föreningens årsmöte är avslutat, under god ledning av föreningens ordförande Johanna Holmlund Lautmann och av stämman vald stämmoordförande Mona Westerlund Lindberg. Vi tackar alla närvarande, ordförande, valberedningen och föredragshållare Fredrik Lenner! Ett varmt tack också till de styrelseledamöter/funktionärer som nu lämnat den förra styrelsen.

FPFÖ nya styrelse för 2016

Styrelsefunktioner:
Ordförande Johanna Holmlund Lautmann (kvarstår 1 år)
Vice ordförande Jan Durne (omval 2 år)
Sekreterare Johan Malmström (kvarstår 1 år)
Kassör Jenny Persunger (nyval 2 år)

Övriga ledamöter:
Ordinarie Fredrik Lenner (kvarstår 1 år)
Ordinarie Gustav Nilsson (omval 2 år)
Ordinarie Lisa Mobrand (nyval 2 år)
Suppleant Therese Fagerstedt (kvarstår 1 år)
Suppleant Marie Ekberg nyval 1 år (special 1 år)

Revisorer jämte suppleanter:
Revisorer Magnus Allgén och Eleonore Tham
Suppleanter Sheila Höglund och Ingela Rugeland

Ledamöter jämte suppleanter till förbundsstämman:
Ledamöter Annica Nordén, Sheila Höglund och Jenny Persunger
Suppleanter Gustav Nilsson, Staffan Westman och Ingela Rugeland

Valberedning:
Annika Nordén (sammankallande), Jan Nilsson och Ingela Uthorn Persson